سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
1393/11/01 
ادامه دارد 
دروس معارف اسلامی 
همکاری 
وزارت دفاع، صنایع 
مبلغ 
1392/07/01 
1395/05/30 
تبلیغ 
همکاری 
خبرگزاری رسا 
نویسنده 
1395/05/01 
ادامه دارد 
فرهنگی، اجتماعی 
همکاری 
روزنامه کیهان 
نویسنده 
1395/09/01 
ادامه دارد 
اجتماعی، فرهنگ مقاومت، معارف