مشخصات فردی و زندگینامه
نام:داود
نام خانوادگی:موذنیان
پست الکترونیک:davod.moazenian@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، تبلیغ

زندگی نامه