تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
92 
تبلیغ 
قم 
17.11 
خارج 
00 
فقه و اصول 
قم 
0.00